Wewaton Tembang Macapat

loading...
Kasusastran Jawa anyar tembange awujud :
a. tembang gedhe
b. tembang tengahan
c. tembang cilik utawa tembang macapat

Tembang Gedhe
Tembang gdhe iku sapada ana petang gatra utawa patang pada pala. Cacahing wanda pala siji lan sijine padha. Lire manawa pada pala kapisan 7 wanda, pada pala kaping pindho lan katelu uga mitung wanda. Cacahing wanda saben sapada pala iku diarani laku. Tembang gedhe iku gunane kanggo mbawani gending utawa sulukan ing pedhalangan. Tuladhane tembang gedhe Maduretna, Pamilatsih, Kusumastuti lan liya-liyane.

Tembang Tengahan
Tembang tengahan iku kaiket ing guru wilangan lan guru lagu. Tuladhane tembang tengahan yaiuku : Balabak, Wirangrog lan Juru Demung.

Tembang Macapat
Tembang macapat kaiket ing wewaton utawa aturan. Aturane tembang macapat yaiku :
a. guru gatra
b. guru wilangan
c. guru lagu
Guru gatra yaiku cacahe gatra saben sapada, guru wilangan yaiku cacahe wanda saben sagatra, guru lagu yaiku tibane swarane ing pungkasane gatra.

Ing ngisor iki guru gatra, guru wilangan lan guru lagune tembang macapat :

Mijil
Guru gatra : 6
Guru wilangan : 10, 6, 10, 10, 6, 6
Guru lagu : i, o, e, i, i, u

Kinanthi
Guru gatra : 6
Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 8, 8
Guru lagu : u, i, a ,i, a, i

Sinom
Guru gatra : 9
Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12
Guru lagu : a, i, a, i, i, u, a, i, a

Asmarandana
Guru gatra : 7
Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8
Guru lagu : a, i, e, a, a, u, a

Gambuh
Guru gatra : 5
Guru wilangan : 7, 10, 12, 8, 8
Guru lagu : u, u, i, u, o

Maskumambang
Guru gatra : 4
Guru wilangan : 12, 6, 8, 8
Guru lagu : i, a, i, a

Durma
Guru gatra : 7
Guru wilangan : 12, 7, 6, 7, 8, 5, 7
Guru lagu : a, i, a, a, i, a, i

Pangkur
Guru gatra : 7
Guru wilangan : 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8
Guru lagu : a, i, u, a, u, a, i

Megatruh
Guru gatra : 5
Guru wilangan : 12, 8, 8, 8, 8
Guru lagu : u, i, u, i, o

Pocung
Guru gatra : 4
Guru wilangan : 12, 6, 8, 12
Guru lagu : u, a, i, a

Gatra : larik
Pada : bait
Wanda : suku kata

loading...

Post a Comment

0 Comments